Volby prezidenta republiky 2023

Datum: 3. 1. 2023

 1. Volby prezidenta republiky se uskuteční
  v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin
  případné druhé kolo
  v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb pro 1 volební okrsek v obci Němčičky je volební místnost: volební místnost v budově Obecního úřadu Němčičky, Němčičky 221, 691 07 Němčičky, pro voliče s trvalým pobytem v Němčičkách.

 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
   
 2. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
   
 3. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel. 608 095 256)