Podání občanů

Z podání (např. žádost) musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje.

Fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu (popř. jinou adresu pro doručování).  

Fyzická osoba, pokud podání souvisí s podnikatelskou činností uvede: jméno a příjmení (popř. dodatek odlišující FO od podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání), adresu zapsanou v obchodním rejstříku (popř. jinou adresu pro doručování).

Právnická osoba uvede: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo (nebo obdobný údaj), adresu sídla (popř. jinou adresu na doručování).

Podání musí obsahovat adresu toho, komu je určeno (např. Obec Němčičky, Němčičky 221, 691 07 Němčičky) a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (uvede se i poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání). Za podmínky, že je podání potvrzeno (podpisem) do 5 dnů, může být učiněno i pomocí jiných technických prostředků – faxu nebo e-mailu bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Tyto a podrobnější informace naleznete v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.