Volby do Evropského parlamentu

Datum: 27. 5. 2024

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8 do 14 hodin.

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku Němčičky je volební místnost – zasedací místnost obecního úřadu Němčičky.

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

 

  1. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu místa jejich pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

  1. Volič může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad, v jehož stálém seznamu je zapsán. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nejpozději do 31.5.2024 nebo osobně nejpozději do 5.6.2024.

 

  1. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel. 608 095 256).