Modernizace odborného vzdělávání na ZŠ Němčičky

Datum: 13. 3. 2020

Modernizace odborného vzdělávání na ZŠ Němčičky

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004146

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Němčičky, a to prostřednictvím realizací nadstavby současné školní budovy pro výuku přírodních věd. Dále se projekt zaměřuje na vybudování bezbariérového užívání stavby pomocí výstavbou WC pro imobilní a pořízením schodolezu. Dílčím cílem je i zajištění konektivity objektu školy.

 

Logo Evropské unie, logo ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Projekt řeší problematiku absence odborné učebny. Vznik učebny je podstatnou částí v rámci projektu, a to z důvodu absence moderních výukových metod. V rámci projektu bude v prostorách základní školy vybudována učebna v rámci nové nástavby, které svým charakterem zajistí potřebnou kvalitu výuky v rámci jednotlivých klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy).  Pořízení vybavení do učebny je pro realizaci projektu zcela klíčové. Pořizované vybavení je nezbytné pro zkvalitnění a modernizaci výuky předmětů vázaných na klíčové kompetence, tedy přírodovědné předměty a komunikaci v cizím jazyce. Vyřešen bude i bezbariérový přístup prostřednictvím pořízení schodolezu a úpravami WC na bezbariérový. Vyřešena bude i konektivita objektu školy.

Projekt Modernizace odborného vzdělávání na ZŠ Němčičky je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 2016–2020